MIB 3320

"Bytie v prítomnosti je zamerané na telo".

Jogová terapia

Odborníci na psychosomatickú medicínu u nás a v zahraničí, predovšetkým psychiatri, zistili, že joga pomáha odstraňovať psychofyzické napätie. Ide o napätie, ktoré pretrváva u pacientov aj vtedy, keď sa už vyliečili z mentálnych a nervových porúch. Mnoho lekárov už ocenilo vloženie jogy v oblasti fyzioterapie a rehabilitácie ľudí s chronickými poruchami. 

Človek ako celok

Joga pozerá na človeka ako na celok. Nedelí ho na oddelené súčasti ako telo, myseľ a duch. Proces integrácie vyžaduje, aby sme našli spôsoby, ako čeliť vplyvom, ktorým pripisujeme "dezintegráciu". Choroby mysle a tela sú jedným z týchto vplyvov. Zdravá myseľ a zdravé telo sú považované za základné predpoklady pre vyššie praktiky jogy.

V joge venujeme pozornosť vnútorným a vonkajším vplyvom prostredia, telesným a duševným pochodom. Cieľom je vypestovať značnú imunitu, schopnú klásť účinný odpor rôznym vonkajším a vnútorným škodlivým vplyvom na telo a myseľ. Takéto posilnenie tela a mysle je považované za absolútne nevyhnutné, aby bolo dosiahnuté vyváženého správania a pevnej osobnosti, čo je cieľom každej skutočnej jogy.

Joga by mala pozdvihnúť úroveň zdravia a pohody na najvyšší možný stupeň. K tomu slúžia určité zásady, týkajúce sa stravovania, bývania a vedomého pestovania prospešného a zdravého pozitívneho postoja k sociálnemu a individuálnemu prostrediu. 


Chápanie choroby a princípy jogovej terapie

Choroba je považovaná za jednu z psychofyziologických porúch. V terapií ochorení existujú dva prístupy:

1. hľadá škodlivé faktory a pomáha ich odstrániť a necháva telo, aby sa samo zregenerovalo, pokiaľ bolo vyslobodené z rúk negatívnych vplyvov.

2. pomáha samotnému telu viesť udatný a úspešný boj proti útočníkom a nakoniec zvíťaziť pomocou jeho vlastného úsilia. Telo má vlastnú schopnosť vyvinúť špecifickú imunitu a má všeobecnú schopnosť odolnosti voči útokom škodlivých faktorov.

Jedným z významov slova joga je "sannahana" - byť obrnený alebo dobre pripravený. Takže joga kladie veľký dôraz na posilňovanie vnútorných obranných mechanizmov tela, a to viac ako na boj a odstraňovanie jednotlivých škodlivých faktorov. V terapii sa kladie dôraz na rozvíjanie vnútorných prirodzených schopností tela a mysle obnoviť homeostatickú rovnováhu.

Utváranie správnych psychologických postojov má v joge veľký význam. Postoj človeka k veciam vo všeobecnosti a k okolnostiam života zvlášť má podľa jogy veľký význam, priamy a nepriamy pri vzniku nielen psychosomatických a chronických - napríklad metabolických ochorení, ale aj pri vzniku infekčných ochorení. 


Holistický prístup 

Dôraz je pri jogovej terapii kladený na úpravu stravy, dýchanie a pestovanie si pozitívnych postojov. Toto dokazuje, že hlavným cieľom sú pozitívne zmeny v metabolizme tela ako celku. Tieto metabolické zmeny v telesných tekutinách pôsobia na rôzne systémy (žľazový, obehový, nervový, vylučovací, atď.) a vedú k úplnej zmene celej osobnosti skôr, ako človek prejde v vyšším praktikám jogy. 

Proces integrácie jogy do života človeka vyžaduje, aby sme našli spôsoby, ako čeliť vplyvom, ktoré pripisujeme dezintegrácii. Choroby tela a mysle sú jedným z týchto vplyvov. Zdravá myseľ a zdravé telo sú považované za základné predpoklady na ceste zdravia.

Ak cítiš, že tvoje zdravie je oslabené a tvoj život je bez energie a radosti - spoločne sa môžeme vydať na cestu za zdravím.

 

cta

„Dotyk nie je spojenie, je to brána k spojeniu.“