MIB 3011

"Prostredníctvom pocitov k nám hovorí sám život".

DNS – Dynamická neuromuskulárna stabilizácia

Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa prof. PaedDr. Pavla Kolářa, Ph.D je prístup popísaný predovšetkým prof. Václavom Vojtom založený na vývojovej kineziológii a rieši pohybové problémy.

DNS ide o logickú úvahu, akým spôsobom je možné využiť znalosti vývojovej kineziológie pre diagnostiku a terapiu funkčných porúch pohybového systému. Pracuje s našimi pohybovými stereotypmi, a to s tými správnymi, ale hlavne s tými nekvalitnými, ktoré vznikajú v priebehu nášho života už od ranného detstva či nesprávnym využívaním tela v denných činnostiach, pohybe a športe v neskoršom veku. DNS sa snaží tieto nesprávne stereotypy preprogramovať v našej nervovej sústave a cez princípy vývojovej kineziológie optimalizovať naše pohybové správanie.


Vývojová kineziológia sa zaoberá geneticky podmienenými pohybovými vzorcami v centrálnom nervovom systéme. Tieto vzorce sa vďaka dozrievaniu CNS (centrálny nervový systém) aktivujú a riadia posturálny a lokomočný systém. Pri schopnosti aktivovať tzv. hlboký stabilizačný systém chrbtice (HSSCH).


Pokiaľ hlboký stabilizačný systém chrbtice nefunguje ideálne, rozšíri sa svalové napätie aj na svaly, ktoré sú primárne určené na pohyb. V prípade, že na tieto svaly kladie CNS aj nároky spojené s držaním tela, dochádza k ich preťaženiu a je len otázkou času, kedy dôjde k vzniku funkčnej poruchy, ako napr. bolesti, blokády, svalová dysbalancia, alebo k ich štrukturálnemu poškodeniu (pretrhnutie svalových vlákien). Tieto funkčné a štrukturálne poškodenia majú spätne negatívny vplyv na posturálne funkcie HSSCH, čím vzniká začarovaný kruh.

DNS:

  •  opravuje nesprávny pohybový program, ktorý je uložený v CNS
  •  pomáha pri chybnom držaní tela detí a dospelých
  •  skolióze
  •  bolesti chrbtice
  •  pooperačných stavoch chrbtice
  •  artrotických stavoch
  •  neurologických ochoreniach chrbtice
  •  ortopedických ochoreniach a zlepšuje aj koordináciu pohybu v športe
cta

„Dotyk nie je spojenie, je to brána k spojeniu.“